Tramitació subvencions EMS (USAP)

Vetllem pels vostres interessos

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ SEMPRE AL DIA

Tramitació subvencions EMS (USAP)


Tramitem en el vostre nom i de forma segura i eficient les subvencions per dur a terme accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral (equips multidisciplinaris de suport, EMS)


LINIA 2
Subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport).


Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les titulars dels centres especials de treball, que tinguin personalitat jurídica pròpia i establiment permanent a Catalunya i la plantilla dels quals es trobi inclosa en algun dels col·lectius següents:
a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn de la salut mental o amb discapacitat intel·lectual-incloses les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme-, amb un grau de discapacitat reconegut superior o igual al 33%, així com les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.
b) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut inferior al 65% no incloses en el grup anterior.

Segons el que preveu l’article 6.1 de la Resolució EMT/2513/2022, de 28 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitats dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS), per l’any 2022. L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 30.000.000 d’euros, amb càrrec al pressupost del 2022.

Compromesos amb la diversitat funcional de les persones

info@mesfuncional / 690 932 975

©2021 mesfuncional -- Avis legal -- Politica de privacitat -- Implementat per mabuweb

Ir al contenido